Transmec

Nota informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13-14 Rozp. (UE) 2016/679

Trasporti Internazionali Transmec Spa

Via Ponte Alto 32

41011 Campogalliano (MO)

Tel.: 059 895811

NR. TVA 00179970363

Podmioty danych osobowych

UŻYTKOWNICY INTERNETU „NEWSLETTER”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679, zwanego dalej RODO, Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. jako administrator Państwa danych osobowych informuje, że cytowana norma prawna zapewnia ochronę podmiotów zainteresowanych przetwarzaniem danych osobowych oraz że przetwarzanie takie odbywać się będzie według zasad dobrej praktyki, zgodnie z prawem i w sposób transparenty, zapewniając ochronę Państwa prywatności i praw.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z dyspozycjami prawnymi przywołanej wcześniej normy prawnej oraz z przestrzeganiem przewidzianego w niej obowiązku zachowania poufności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Państwa dane będą w szczególności wykorzystywane do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:

 • Wprowadzenie ich do firmowej bazy danych w celu późniejszej identyfikacji.

Po uzyskaniu Państwa zgody dane będą ponadto mogły zostać wykorzystane w następujących celach:

 • Przesyłanie w formie okresowego newslettera informacji na temat produktów i usług oferowanych przez administratora, promocji, rabatów i wydarzeń.

Przekazanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, a Państwa ewentualna odmowa zgody na przetwarzanie nie wpłynie na wzajemne stosunki oraz na prawidłowość samego przetwarzania danych.

Sposoby przetwarzania. Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane w następujący sposób:

 • powierzenie stronom trzecim czynności związanych z opracowaniem danych;

 • gromadzenie danych drogą informatyczną lub teleinformatyczną;

 • przetwarzanie za pomocą systemów komputerowych.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie ze sposobami określonymi w art. 6, 32 RODO oraz z zastosowaniem właściwych przewidzianych środków bezpieczeństwa.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez personel posiadający wyraźne upoważnienie Administratora, a w szczególności przez następujące kategorie pracowników:

 • dział marketingu.

Przekazanie danych: W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania wzajemnymi stosunkami Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, a w szczególności następującym kategoriom Odbiorców, w tym wszystkim należycie wyznaczonym inspektorom ochrony danych osobowych:

 • Firma zajmująca się wsparciem i konserwacją serwisów www;

 • Firma świadcząca usługi marketingowe drogą elektroniczną.

Rozpowszechnianie: Państwa dane osobowe nie zostaną w żaden sposób rozpowszechnione.

Okres przechowywania. Informujemy Państwa, że zgodnie z prawem i z zasadą ograniczenia celowości i minimalizowania danych w rozumieniu art. 5 RODO, okres przechowywania Państwa danych osobowych:

 • ustalony został na czas nieprzekraczający terminu realizacji celów, dla których zostały one zebrane i przetworzone oraz na okres realizacji celów wynikających z umowy;

 • ustalony został na czas nieprzekraczający okresu realizacji świadczonych usług;

 • równy będzie całemu okresowi działalności firmy wyłącznie w przypadku danych kontaktowych.

Administrator: w rozumieniu prawa administratorem danych osobowych jest firma Trasporti Internazionali Transmec SPA (Via Ponte Alto 32, 41011 Campogalliano (MO); e-mail: [email protected]; telefon: 059 895811; Nr VAT: 00179970363) w osobie swojego tymczasowego przedstawiciela prawnego.

Właściciel wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem e-mail [email protected].

Mają Państwo prawo wystąpić do Administratora o usunięcie (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenie, zaktualizowanie, sprostowanie, przeniesienie oraz sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, a także skorzystać z wszelkich praw przewidzianych w art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RODO.

Mogą Państwo w każdej chwili zapoznać się z aktualną wersją niniejszej noty informacyjnej, klikając na poniższy adres https://www.privacylab.it/informativa.php?09569394093.

ROZP. (UE) 2016/679: ART. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Prawa podmiotu danych

 1. Podmiot danych ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia dotyczących go danych osobowych lub ich braku, również jeśli nie zostały one jeszcze zapisane, oraz do ich przekazania w sposób zrozumiały, a także możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego.

 2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji odnośnie:

  1. źródła danych osobowych;

  2. celu i sposobów przetwarzania;

  3. logiki zastosowanej w przypadku przetwarzania przy użyciu narzędzi elektronicznych;

  4. danych identyfikacyjnych administratora, inspektora i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ustęp 2;

  5. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą wejść w ich posiadanie, pełniąc funkcję delegowanego reprezentanta na terytorium kraju, inspektora lub personelu przetwarzającego dane.

 3. Podmiot danych ma prawo do:

  1. aktualizacji, sprostowania lub, jeśli leży to w jego interesie, do uzupełnienia danych;

  2. usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z pogwałceniem prawa, w tym danych, których gromadzenie nie jest konieczne w odniesieniu do celu, w którym zostały one zebrane i następnie przetwarzane;

  3. otrzymania potwierdzenia, że czynności, o których mowa w literach a) i b) zostały podane do wiadomości, również w zakresie ich zawartości, osób, którym dane zostały przekazane lub udostępnione, poza przypadkiem, w którym wypełnienie tego obowiązku jest niemożliwe lub wymaga zaangażowania środków nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa.

  4. przeniesienia danych.

 4. Podmiot danych ma prawo do niewyrażenia zgody, w całości lub częściowo:

  1. z uzasadnionych przyczyn na przetwarzanie swoich danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;

  2. na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania materiałów promocyjnych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub przesyłania informacji handlowych.