Transmec

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Niniejsza nota informacyjna została opracowana i dopasowana pod kątem osób odwiedzających stronę: www.transmecgroup.com

Niniejszy dokument uchyla i w pełni zastępuje poprzednio opublikowany dokument opisujący politykę wykorzystywania plików cookies.

Odnośne skrócone noty informacyjne znajdują się lub wyświetlane są na poszczególnych stronach serwisu poświęconych konkretnym usługom na żądanie, na których zamieszczono formularze służące do zbierania danych.

Informujemy ponadto, że w celu zapewnienia możliwości pełnego świadczenia usług na stronie mogą znajdować się linki do innych stron www nieobsługiwanych przez Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zawartość, pliki cookies, publikacje niezgodnych z prawem, niemoralnych treści, reklamę, banery lub pliki niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz za przestrzeganie polityki prywatności przez strony nieobsługiwane przez Administratora.

Podmioty danych osobowych

UŻYTKOWNICY STRONY WWW.TRANSMECGROUP.COM

Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. jako administrator Państwa danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 informuje, że cytowana norma prawna zapewnia ochronę podmiotów zainteresowanych przetwarzaniem danych osobowych oraz że przetwarzanie takie odbywać się będzie zgodnie z zasadami dobrej praktyki, z poszanowaniem przepisów prawa i w sposób transparenty, zapewniając ochronę Państwa prywatności i praw.

Dostarczone przez Państwa informacje i dane osobowe lub dane pozyskane w wyniku używania strony będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z przywołanej powyżej normy prawnej oraz z uwzględnieniem przewidzianych w niej obowiązków w zakresie zachowania poufności.

Rodzaj przetwarzanych danych

a) Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania służące do zapewnienia działania niniejszej strony pozyskują podczas jej normalnego użytkowania niektóre dane osobowe, których transmisja jest domyślna w przypadku protokołów komunikacji internetowej.

Są to informacje, które nie są gromadzone w celu przypisania ich do zidentyfikowanych podmiotów danych, jednakże w związku ze swoją naturą mogłyby po ich przetworzeniu i powiązaniu z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Do kategorii tej należą adresy IP lub nazwy domen używane przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) pożądanych zasobów, czas przesłania żądania, metoda używana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pobranych plików, itp.

Dane te wykorzystywane są wyłącznie do pozyskiwania anonimowych i zagregowanych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony w celu kontrolowania jej prawidłowego działania i zapisywane są w sposób stały na serwerach podmiotów trzecich (hosting provider). Dane mogą zostać wykorzystane w celu potwierdzenia odpowiedzialności w przypadku popełnienia hipotetycznych przestępstw informatycznych związanych z uszkodzeniem strony.

b) Pliki Cookies

Strona internetowa używa plików cookies w celu przyspieszenia nawigacji przez użytkowników, zwiększenia bezpieczeństwa oraz umożliwienia analizy korzystania z usług i ich wydajności. W celu uzyskania szczegółowych informacji odsyłamy do polityki wykorzystywania plików cookies, do której link znajduje się u dołu strony.

Dane osobowe dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adresy wskazane na niniejszej stronie oraz wypełnienie formularzy kontaktowych powoduje przesłanie danych osobowych nadawcy (przykładowo imię, nazwisko, adres e-mail). Odnośne skrócone noty informacyjne zamieszczono na stronach, na których znajdują się formularze.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane zebrane podczas korzystania ze strony będą przetwarzane w następujących celach:

 1. przeprowadzanie operacji ściśle powiązanych i koniecznych z punktu widzenia zarządzania stosunkami z użytkownikami lub z osobami odwiedzającymi stronę, których podstawę prawną stanowi wykonywanie na ich wniosek działań przedumownych (art. 6.1.b) Rozporządzenia), jako że przetwarzanie takie jest konieczne do świadczenia usługi;

 2. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie państwa danych, również w postaci anonimowej i/lub zagregowanej, w celu przeprowadzania analiz statystycznych;

Przetwarzanie danych w związku z realizacją celu opisanego w punkcie 1 jest obowiązkowe, a ich ewentualne nieprzekazanie lub przekazanie w sposób nieprawidłowy może ograniczyć i/lub uniemożliwić pełne korzystanie z funkcjonalności i usług dostępnych na stronie. Przekazanie danych wskazanych w punkcie 2 jest dobrowolne, a ewentualna odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność i możliwość świadczenia usług oferowanych na stronie.

W odniesieniu do dobrowolnego przekazania danych w dokumencie polityka wykorzystywania plików cookies, do którego odnośnik znajduje się u dołu strony, zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące Plików Cookies używanych przez stronę.

Sposoby przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przy użyciu narzędzi elektronicznych oraz plików cookies wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie ze sposobami określonymi w art. 6, 32 RODO oraz z zastosowaniem właściwych przewidzianych środków bezpieczeństwa.

Przetwarzanie powiązane z obsługą serwisów www odbywa się w siedzibie dostawcy usług AWS mieszczącej się we Irlandia, a dane przechowywane są w siedzibach, w których zainstalowane są serwery fizyczne.

Udostępnianie danych

Dane przetwarzane są przez personel należycie upoważniony przez Administratora procesu przetwarzania danych i są one przekazywane podmiotom zewnętrznym koniecznym do wykonania czynności niezbędnych dla przetwarzania danych, takim jak:

 • Firmy zapewniające wsparcie w obsłudze strony www;

 • Organy Sądowe, Organy nadzoru i kontroli;

 • Firmy świadczące usługi w zakresie korzystania z plików cookie stron trzecich;

Podmioty należące do takich kategorii działają niezależnie jako oddzielni administratorzy procesu przetwarzania danych osobowych lub jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora.

Rozpowszechniani

Państwa dane nie zostaną rozpowszechnione.

Strony trzecie

Państwa dane są gromadzone również przy użyciu narzędzi i usług dostarczanych przez strony trzecie oraz są przez nie przechowywane. Zaznaczamy, że niniejsza strona korzysta z narządzi Google Analytics ustawionych w sposób pozwalający na zredukowanie możliwości identyfikacji użytkowników za pomocą plików cookies. Dezaktywowano również funkcje pozwalające na powiązanie informacji przez strony trzecie . W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat plików cookies odsyłamy do polityki wykorzystywania plików cookies, do której link znajduje się u dołu strony.

Okres przechowywania

Informujemy Państwa, że zgodnie z prawem i z zasadą ograniczenia celowości i minimalizowania danych w rozumieniu art. 5 RODO, okres przechowywania Państwa danych osobowych ustalony został na czas nieprzekraczający terminu realizacji świadczonych usług.

Przekazywanie danych

Administrator, po uzyskaniu zgody poprzez zaakceptowanie skróconej noty informacyjnej, może przekazać Państwa dane do krajów nienależących do Unii Europejskiej.

Administrator

Administratorem danych osobowych w rozumieniu prawa jest spółka Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., z siedzibą prawną pod adresem Via Ponte Alto 32 CAP 41011 Campogalliano MODENA (MO); e-mail: prywatność@transmecgroup.com; telefon: 059 895811; NIP: 00179970363) reprezentowana przez swojego.

Właściciel wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem e-mail [email protected].

Mają Państwo prawo wystąpić do Administratora o usunięcie (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenie, zaktualizowanie, sprostowanie, przeniesienie oraz sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, a także skorzystać z wszelkich praw przewidzianych w art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RODO.

Rodzaje plików cookies

a) Sesyjne pliki cookies - Firsty party cookies

Są to pliki cookies zapisywane na komputerze lub na innym urządzeniu, które na podstawie zgód wyrażonych przez użytkownika zapamiętują jego wybory, aby pozwolić na ich późniejszy odczyt w celu zoptymalizowania, ułatwienia i spersonalizowania nawigacji w serwisie lub dostępu do niniejszej strony (np. zapamiętanie hasła w zastrzeżonych strefach, rejestracja produktów w koszyku, aby znajdowały się w nim podczas kolejnej sesji, zapisanie wybranego języka, wyświetlanie wideo lub możliwość zamieszczania komentarzy na blogu, itp.).

Unkcjonalne pliki cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania strony, ale poprawiają jakość i przyjemność z nawigacji.

b) Funkcjonalne pliki cookies - Firsty party cookies

Acestea sunt cookie-urile memorate pe computer sau pe un alt dispozitiv care, la cererea utilizatorului, înregistrează opțiunile utilizatorului, pentru a-i permite acestuia să și le amintească, cu scopul de a optimiza și de a oferi o navigare îmbunătățită și personalizată în cadrul serviciului sau de a optimiza accesul la acest site (de exemplu, înregistrarea parolei în zone confidențiale, înregistrarea produselor în coș pentru a avea posibilitatea de a le găsi în următoarea sesiune, salvarea limbii selectate, vizionarea unui videoclip sau posibilitatea de a comenta pe blog etc.).

Cookie-urile funcționale nu sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, însă îmbunătățesc calitatea și experiența navigării.

c) Analityczne pliki cookies - Thirdy party cookies

Są to pliki cookies gromadzące informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z serwisu www, dotyczące na przykład najczęściej odwiedzanych przez niego stron. Niniejsza strona używa plików cookies stron trzecich należących do systemu „Google Analytics”, usługi analizy statystycznej świadczonej i obsługiwanej przez Google. System Google Analytics został ustawiony w sposób pozwalający na zredukowanie możliwości identyfikacji użytkowników za pomocą plików cookies. Dezaktywowano również funkcje pozwalające na powiązanie informacji przez strony trzecie. Przy takich ustawieniach ten typ plików cookies odpowiada technicznym plikom cookies, ponieważ:

 • zostały one użyte wyłącznie do zagregowanych analiz statystycznych

 • są anonimowe (maskowanie IP)

 • nie są łączone przez strony trzecie z dodatkowymi opracowaniami, mającymi cele inne niż analiza statystyczna

Poniżej zamieszczamy adresy, które pozwolą na lepsze zrozumienie polityki prywatności Google Anlytics:

Analityczne pliki cookies nie są niezbędne do działania strony.

Zaznaczamy, że użytkownik może dokonać wyboru opcji dotyczących obsługi plików cookies obecnych na stronie (zobacz szczegółową listę w poniższej sekcji „rodzaje plików cookies”) również poprzez zmianę ustawień przeglądarki, stosując się do poniższych instrukcji. Użytkownik może ponadto ustawić „anonimowe przeglądanie”, które pozwala na nawigowanie w internecie bez zapisywania jakichkolwiek informacji na temat serwisu, odwiedzonych stron, ewentualnych wpisanych haseł oraz innych informacji i parametrów.

Jak wyłączyć pliki cookies

Uwaga: zaznaczamy, że wyłączenie przez użytkownika wszystkich rodzajów plików cookies (w tym technicznych) może spowodować, że niektóre funkcje strony będą ograniczone lub niedostępne.

Jak bezpośrednio w przeglądarce wyłączyć wszystkie rodzaje plików cookies używanych przez niniejszą stronę www:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Szczegółowe informacje odnośnie kontroli, obsługi i usuwania plików cookies z urządzenia:

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwiedzić stronę:
https://webcookies.org/ sau http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html sau http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

W przypadku używania niewymienionej powyżej przeglądarki prosimy o odniesienie się do jej dokumentacji lub do przewodnika online w celu uzyskania szczegółowych informacji. Informujemy użytkowników, że w odniesieniu do zamieszczonych w niniejszym dokumencie linków Administrator pełni zaledwie rolę pośrednika i nie może przyjąć odpowiedzialności w przypadku wprowadzenia w nich ewentualnych zmian.

Zastosowanie niniejszej noty informacyjnej

W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie niniejszej Noty Informacyjnej prosimy o kontakt z Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., przesyłając e-mail na adres [email protected].

Zmiany w niniejszej nocie informacyjnej

Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej noty informacyjnej, dostosowując ją do obowiązującej sytuacji prawnej oraz uwzględniając sugestie przekazane przez pracowników, klientów, współpracowników i użytkowników. W przypadku wprowadzenia przez Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. zmian w dokumencie obok linku do Noty Informacyjnej, znajdującego się na stronie głównej polityki prywatności należącej do strony głównej serwisu, wyświetlone zostanie słowo ‘aktualizacja’.

W przypadku wprowadzenia znaczących zmian w Nocie Informacyjnej Trasporti Internazionali Transmec s.p.a opublikuje takie zmiany w sposób widoczny

Rozp. (UE) 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Prawa podmiotu danych

 1. Podmiot danych ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia dotyczących go danych osobowych lub ich braku, również jeśli nie zostały one jeszcze zapisane, oraz do ich przekazania w sposób zrozumiały.

 2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji odnośnie:

  1. źródła danych osobowych;

  2. celu i sposobów przetwarzania;

  3. logiki zastosowanej w przypadku przetwarzania danych przy użyciu narzędzi elektronicznych;

  4. danych identyfikacyjnych administratora, inspektora i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ustęp 2;

  5. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą wejść w ich posiadanie pełniąc funkcję delegowanego reprezentanta na terytorium kraju, inspektora lub personelu upoważnionego do przetwarzania danych osobowych.

 3. Podmiot danych ma prawo do:

  1. aktualizacji, sprostowania lub, jeśli leży to w jego interesie, do uzupełnienia danych;

  2. usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z pogwałceniem prawa, w tym danych, których gromadzenie nie jest konieczne w odniesieniu do celu, w którym zostały one zebrane i następnie przetwarzane;

  3. otrzymania potwierdzenia, że czynności, o których mowa w literach a) i b) zostały podane do wiadomości, również w zakresie ich zawartości, osób, którym dane zostały przekazane lub udostępnione, poza przypadkiem, w którym wypełnienie tego obowiązku jest niemożliwe lub wymaga zaangażowania środków nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa.

  4. przeniesienia danych.

 4. Podmiot danych ma prawo do niewyrażenia zgody, w całości lub częściowo:

  1. z uzasadnionych przyczyn na przetwarzanie swoich danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;

  2. na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania materiałów promocyjnych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub przesyłania informacji handlowych.