Home » Privacy

Notă de informare website

Această notă de informare a fost întocmită și personalizată pentru vizitatorii site-ului www.transmecgroup.com. Acest document anulează și înlocuiește documentul publicat anterior. Note de informare specifice sunt incluse sau afișate progresiv pe paginile web ale site-ului dedicate serviciilor speciale, la cerere, care prevăd formulare de colectare a datelor. Vă informăm că, pentru a putea oferi un serviciu complet, site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt gestionate de Grupul de afaceri „Transmec Group”. Operatorul de date, Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., nu răspunde pentru greșelile, conținutul, cookie-urile, publicațiile cu conținut moral ilicit, reclamele, banner-ele sau fișierele care nu sunt conforme cu reglementările în vigoare și cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal aflate în site-urile care nu sunt administrate de Operator.

PERSOANELE VIZATE: UTILIZATORII WEBSITE-ULUI WWW.TRANSMECGROUP.COM

În calitate de Operator al datelor dvs. cu caracter personal și în temeiul și ca efect al Decr.Leg. nr. 196 din 30 iunie 2003 („Codul privind protecția datelor cu caracter personal”), denumit în continuare „Codul Privacy”, Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. vă informează prin prezenta că regulamentul menționat anterior prevede protecția persoanelor și a altor entități cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și că această prelucrare se va baza pe principii de corectitudine, legalitate și transparență și protecție a vieții dvs. private și a drepturilor dvs. Informațiile și datele personale pe care le furnizați sau care au fost altfel obținute în urma utilizării site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legii menționate mai sus și cu obligațiile de confidențialitate ale acestora.

TIPUL DATELOR PRELUCRATE

a) Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestui site permit obținerea, în timpul utilizării normale, a unor date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate persoanelor vizate identificate, dar care, prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrare și asociere cu datele deținute de către părți terțe, să permită identificarea utilizatorilor. Această categorie include adresele IP sau numele domeniilor folosite de către utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, momentul cererii, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut etc.

Aceste date sunt folosite numai pentru a obține informații statistice anonime și cumulate privitoare la utilizarea site-ului și pentru a controla funcționarea sa corectă, rămânând permanent pe serverele unor terți (hosting provider). Datele ar putea fi folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul infracțiunilor ipotetice împotriva site-ului.

b) Cookie

Site-ul folosește cookie-uri pentru a ajuta utilizatorii să beneficieze de o navigare rapidă, precum și pentru a spori securitatea, a analiza utilizarea și eficiența serviciilor. Pentru mai multe informații, consultați Cookie Policy.

SCOPUL PRELUCRĂRII:

Datele dvs. colectate în timpul navigării vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

  • desfășurarea operațiunilor strâns legate și necesare pentru gestionarea relațiilor cu utilizatorii sau cu vizitatorii site-ului;
  • colectarea, stocarea și prelucrarea datelor dvs. pentru analiza statistică, inclusiv în formă anonimă și/sau cumulată.

Prelucrarea datelor în scopul îndeplinirii scopurilor de la punctul 1 este obligatorie, în lipsa comunicării sau a comunicării greșite a uneia dintre informații utilizarea în totalitate a funcțiilor și serviciilor prezente pe site putând fi limitată și/sau nepermisă.

Furnizarea datelor indicate în scopul 2 este opțională, dar refuzul dvs. ar putea compromite solicitările vizitatorului (pentru mai multe informații cu privire la cookie consultați cookie policy). Garantul a precizat că solicitarea explicită a consimțământului pentru aceste cookie-uri nu este necesară, dar că vizitatorul le poate dezactiva în orice moment, în conformitate cu instrucțiunile conținute în cookie policy

DATELE PERSONALE FURNIZATE ÎN MOD VOLUNTAR DE UTILIZATOR

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de e-mailuri la adresele indicate în acest site și completarea formularelor din acesta determină colectarea datelor personale ale expeditorului (cu titlu exemplificativ prenumele, numele, adresa de e-mail). Note de informare specifice sunt incluse pe paginile formularelor.

MODUL DE PRELUCRARE

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente manuale, electronice, prin sistemele automate prevăzute în art. 130 din Cod și, de asemenea, prin intermediul cookie-urilor pentru timpul strict necesar atingerii scopurilor pentru care au fost colectate. Toate prelucrările se efectuează în conformitate cu modalitățile prevăzute în Decr. leg. nr. 196/2003, fiind adoptate măsurile minime și adecvate de securitate.

Prelucrările legate de serviciile web sunt efectuate la sediul Operatorului de date, la Providerul OVH - Franța și sunt păstrate la sediile unde se află serverele fizice.

COMUNICAREA

Datele dvs. sunt prelucrate în cadrul companiei de către următoarele categorii de entități autorizate și desemante de către Operatorul de date:

  • Dep. comercial;
  • Departamentul de marketing;
  • Sisteme informatice.

Datele dvs. pot fi comunicate unor terțe persoane, în special:

  • Providerul extern;
  • Companiile care efectuează întreținerea ordinară și extraordinară a site-ului;
  • Companiile care furnizează servicii legate de cookie-urile terțelor părți.

DIFUZAREA

Datele dvs. nu vor fi difuzate.

TERȚII

Datele dvs. sunt colectate și prin intermediul unor instrumente și servicii furnizate de terțe părți și păstrate de acestea. Tipurile de cookie-uri enumerate mai jos au fost configurate astfel încât să reducă puterea de identificare a cookie-urilor și au fost dezactivate și funcțiile care permit încrucișarea informațiilor de către terți. Pentru mai multe informații, consultați cookie policy și următoarele:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/it.html - http://www.google.com/privacypolicy.html

OPERATORUL DE DATE ȘI RESPONSABILUL

În temeiul legii, Operatorul datelor cu caracter personal este semnatara Trasporti Internazionali Transmec s.p.a, press@transmecgroup.com, prin reprezentantul său legal pro tempore.

Dvs. aveți dreptul de a obține de la operatorul datelor ștergerea, comunicarea, actualizarea, corectarea și completarea datelor cu caracter personal care vă privesc și, în general, vă puteți exercita toate drepturile prevăzute de articolul 7 din Codul Privacy, a cărui copie o puteți găsi mai jos.

Cererile pot fi trimise în următoarele moduri:

  • E-mail trimis la adresa press@transmecgroup.com
  • Scrisoare recomandată, expediată pe adresa Via Ponte Alto 32, 41011 Campogalliano (Modena), Italia – Tel. +39 059 895811 – Fax +39 059 527355.

APLICAREA ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Dacă aveți întrebări referitoare la această Notă de informare vă rugăm să contactați în primul rând Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., trimițând un e-mail la press@transmecgroup.com

MODIFICAREA ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. își rezervă dreptul de a actualiza această notă de informare în vederea adecvării la eventualele modificări legislative, precum și ținând cont de sugestiile prezentate de angajați, clienți, colaboratori și utilizatori. În cazul modificării de către Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., lângă link-ul Notă de informare website de pe pagina principală privacy de pe pagina principală a www.transmecgroup.com va apărea cuvântul „actualizare”. În cazul modificării semnificative a notei de informare, Trasporti Internazionali Transmec s.p.a va publica aceste modificări în mod vizibil.

DECRETUL LEGISLATIV NR. 196/2003: ART. 7 - DREPTUL DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI ALTE DREPTURI

1. Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor sale cu caracter personal, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și comunicarea lor într-o formă inteligibilă.

2. Persoana vizată are dreptul de a obține informații despre:
a) originea datelor cu caracter personal;
b) scopurile și metodele de prelucrare;
c) logica aplicată în cazul prelucrării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) datele de identificare ale Operatorului de date, ai responsabililor și al reprezentantul desemnat în conformitate cu articolul 5, alin. 2;
e) entitățile sau categoriile de entități cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre ele în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul țării, de responsabili sau de împuterniciți.

3. Persoana vizată are dreptul de a obține:
a) actualizarea, rectificarea sau, în cazul în care consideră necesar, completarea datelor;
b) ștergerea, anonimizarea sau blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii, inclusiv a celor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile în care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
c) certificarea informării terţilor cărora le-au fost comunicate sau dezvăluite datele cu privire la operaţiunile de la literele a) și b), inclusiv în ceea ce privește conținutul acestora, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de dreptul protejat.

4. Persoana vizată are dreptul de a se opune, total sau parțial:
a) din motive legitime, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă sunt corelate cu scopul strângerii efectuate;
b) prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea unor studii de piață sau comunicare comercială.